ESHOP
  Zákazník : nepřihlášen
  Cena nákupu: 0

Nákupní řád

Uzavření kupní smlouvy
Zakazník vybírá zboží z katalogu, potvrzením objednávky pak předkládá návrh na uzavření kupní smlouvy. Po přijetí objednávky je zákazníkovi e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. Samotná kupní smlouva je však uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Základní informace pro spotřebitele dle ustanovení §52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění
 • Název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb jsou uvedeny v detailním popisu daného zboží.
 • O cenách zboží nebo služeb včetně všech daní a poplatků a o nákladech na dodání zboží v závislosti na zvoleném způsobu dodání je zákazník informován před potvrzením objednávky.
 • Způsob platby a dodání je uveden v tomto Nákupním řádu.
 • Poučení o právu na odstoupení je uvedeno v tomto Nákupním řádu.
 • Délka záruční doby je dle zákona 2 roky. V případě, že výrobce poskytuje záruční dobu jinou, je tato uvedena v katalogu u konkrétního zboží.
 • Podmínky pro zrušení smlouvy jsou uvedeny v Nákupním řádu.
 • Uzavřené smlouvy se spotřebiteli jsou archivovány, potřebné osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právnimi předpisy.
 • Smlouvu je možné uzavřít pouze v jazyce českém.
Cena zboží
Všechny ceny uvedené v katalogu jsou uvedeny BEZ daně z přidané hodnoty, zahrnují recyklační a autorský poplatek a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Není-li uvedeno jinak, platí akční ceny do vyprodání zásob.
Objednávka
Zákazník vybírá zboží do košíku, registruje se a objednávku potvrdí. O stavu objednávky je informován e-mailem, podrobněji své objednávky může sledovat po přihlášení v sekci Historie objednávek.
Zrušení objednávky ze strany zákazníka
Potvrzenou objednávku lze po uplynutí jednoho týdne od jejího potvrzení stornovat zasláním e-mailu na adresu obchod@skvelepocitace.cz nebo telefonicky. Vždy je nutné znát informace o objednávce, její číslo a identifikační údaje zákazníka.
Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu
Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
 • Zboží je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.
V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se na dalším postupu.
Platba za zboží
Zboží je možné uhradit několika způsoby:
 • Hotově - platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně,
 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce nebo pošty,
 • Splátky (Cetelem) - nákup zboží na spotřebitelský úvěr.
Doprava zboží
Česká pošta - Obchodní balík
Obchodní balík je služba, kterou provozuje Česká pošta. Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště, kde si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout. Obvyklá doba doruční je 2 pracovní dny. O víkendu a svátcích Pošta zásilky nedoručuje.
Přepravní službou PPL
PPL je přepravní společnost, která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice a to následující pracovní den ode dne expedice zásilky. Konkretní způsob převzetí zásilky (místo, čas) většinou dohodne přepravní společnost se zákazníkem k jeho spokojenosti.
Osobní odběr na provozovně
Zboží může zákazník převzít/koupit přímo v našich provozovnách a ušetřit tak náklady za dopravu. Adresy našich prodejen s možností osobního odběru najdete v sekci kontakty.
Kontrola dodávky
Obsah dodávky by si měl kupující zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), neměl by adresát zásilku převzít a měl by ji reklamovat přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. V případě, že závadu zjistíte později, postupujte prosím v souladu s Reklamačním řádem a níže uvedenými pokyny.
Vrácení zboží
Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonen 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§53 odst. 7 OZ). Objednávka (návrh na uzavření smlouvy) a rezervace zboží přes Internet není závazné povahy a k uzavření smlouvy dochází osobně v provozovně. Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží. V souladu s ustanovením § 52 odst. 7 občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit dle výše uvedeného od smluv
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů.
V případě odstoupení je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení. Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v našich provozovnách. Objednávka a rezervace zboží přes Internet není závazné povahy a uzavření smlouvy nastává nákupem zboží v provozovně. V případě audio a video nahrávek a počítačových programů bude zboží přijato zpět a vrácena celá kupní cena, pokud nedojde ze strany spotřebitele k porušení originálního obalu zboží. V případě ostatního zboží musí být vráceno zboží kompletní a v původním stavu bez známek opotřebení. V záručním listě výrobce prosím nevyplňujte datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodnete, že si zboží ponecháte, nebo neuběhne lhůta na vrácení. Zboží musí být vráceno společně s oznámením o odstoupení na adresu provozovatele a to nejpozději 14. den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí zboží.
Při zasílaní zboží si Vás tímto z důvodu identifikace zásilky a určitosti právního úkonu dovolujeme požádat o označení zásilky slovy: "REKLAMACE".
Podmínky pro vrácení peněz:
 • Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 • Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy.
 • Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.
Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:
 • Otestování funkčnosti zboží: 300,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku).
 • Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu).
 • Nákup náhradního obalu: 20-500 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec).
Náhrada nákladů za otestování zboží se týká zejména zboží elektronického a mechanického charakteru, jako je zejména spotřební elektronika, domácí spotřebiče, fotoaparáty, komunikační, výpočetní a kancelářská technika, elektrické nářadí, elektronické hračky apod. Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník eliminovat svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.
Záruční list výrobce
U záručního listu výrobce není při zaslání zboží vyplněno datum prodeje. Je to z důvodu, že záruční list může být vyplněn až na základě převzetí zboží spotřebitelem (od dopravce). V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, doplňte datum podle data převzetí zásilky, nebo zašlete záruční s potvrzením o převzetí zásilky s uvedeným datem převzetí na naši adresu. Následně Vám bude vyplněný doručen zpět. K záručnímu listu vždy uschovejte i doklad o zakoupení (fakturu). Datum na záručním listu musí odpovídat datu vystavení dokladu s posunem na dobu přepravy zboží. Datum prodeje prosíme vyplňte až po vypršení lhůty možnosti vrácení zboží (pokud v této době není potřeba zboží dávat do servisu). Po doplnění data nebude splněna podmínka pro případné vrácení plné kupní ceny za vrácené zboží, protože zásahem zákazníka již bude porušeno plnění smlouvy (zboží v původním stavu, záruční list je jeho nedílnou součástí).
Tag01

Bezkontaktní přívěsek 125kHz
kit D20Z

Profesionální docházkový kit TCP/IP
DT-20 - kit 25 zaměstnanců

Dotykový docházkový terminál
Docházkový terminál 3D obličeje

autonomní systém včetně vyhodnocení docházky.
Elektronická pokladna - 1 dotykový displej + 1 zákaznický displej

Dotykový displej 17" pro obsluhu a 15" displej pro zákazníky